ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Statistika

Statistika

 

Osnovni makroekonomski pokazatelji   Statistika iz Izveštaja o inflaciji
Pokazatelji eksterne pozicije Srbije   Statistika iz Izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema
Ključni makroprudencijalni pokazatelji   Prošireni opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS)
Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka >>>     Usklađivanje sa međunarodnim statističkim standardima
Anketa o inflacionim očekivanjima >>>     Popularna statistika 

 

I. Monetarna i finansijska statistika >>>    

I.1. Monetarna statistika

I.2. Statistika ostalih finansijskih posrednika

I.3. Kamatne stope i pregled kretanja kursa dinara

II. Ekonomski odnosi sa inostranstvom >>> 
III. Realni sektor >>>
IV. Fiskalni sektor >>>

I. Monetarna i finansijska statistika 

I.1. Monetarna statistika*

 Kalendar objavljivanja | Metodološka objašnjenja Oznake
Osnovni monetarni agregati  1.1.1.
Bilans NBS  1.1.2.
Bilans banaka  1.1.3.
Konsolidovani bilans bankarskog sistema  1.1.4.
Monetarni pregled  1.1.5.
Depoziti nemonetarnih sektora kod banaka  1.1.6.
Depoziti privrede kod banaka po ugovorenoj zaštiti od rizika i valutnoj strukturi  1.1.7.
Depoziti stanovništva kod banaka po ugovorenoj zaštiti od rizika i valutnoj strukturi  1.1.8.
Depoziti privrede kod banaka po sektorskoj strukturi  1.1.9.
Detaljniji prikaz depozita >>>  -
Kratkoročna potraživanja banaka od nemonetarnih sektora  1.1.10.
Dugoročna potraživanja banaka od nemonetarnih sektora  1.1.11.
Potraživanja banaka od privrede po ugovorenoj zaštiti od rizika i valutnoj strukturi  1.1.12.
Potraživanja banaka od stanovništva po ugovorenoj zaštiti od rizika i valutnoj strukturi  1.1.13.
Potraživanja banaka od privrede po sektorskoj strukturi  1.1.14.
Struktura potraživanja banaka od privrede po namenama  1.1.15.
Struktura potraživanja banaka od stanovništva po namenama  1.1.16.
Detaljniji prikaz potraživanja >>>  -
Novčana masa M1, po sektorima  1.1.17.
Novčana masa M2, po sektorima  1.1.18.
Novčana masa M3, po sektorima  1.1.19.
Štednja stanovništva  1.1.20.
Struktura štednje stanovništva  1.1.21.

Napomene:
* Od novembra 2011. do aprila 2013. zlato je uvećano za potencijalne troškove afinaže.
* Zbog izmena u Listi institucionalnih jedinica koje pripadaju sektoru države, Agencija za osiguranja depozita je preklasifikovana iz sektora finansije i osiguranje (druge finansijske organizacije) u javni sektor (država). Radi dobijanja uporedivih serija podataka, po osnovu navedene preklasifikacije izvršena je revizija statističkih podataka počev od decembra 2014. godine.
* Od decembra 2014. godine izvršena je preklasifikacija institucionalnih jedinica. Na osnovu tabela sektorizacije prikazanih na internet stranici Narodne banke Srbije - Propisi iѕ oblasti statistike, izvršena je podela po institucionalnim sektorima, u skladu sa Evropskim sistemom računa (ESA 2010). Povezane institucionalne jedinice koje ulaze ili ne ulaze u krug konsolidacije (iz sektora finansija i osiguranja, javnih preduzeća, privrednih društava, stranih lica i drugih komitenata) počev od decembra 2014. godine raspoređene su na pripadajuće sektore, u skladu sa Evropskim sistemom računa (ESA 2010), i više se ne prikazuju odvojeno. Od decembra 2014. godine kategorija „Gotovinski krediti“ prikazuje se izdvojeno i isključuje se iz kategorije „Ostali krediti“ kod sektora stanovništva.

I.2. Statistika ostalih finansijskih posrednika

Kalendar objavljivanja | Metodološka objašnjenja Oznake
Bilans davalaca finansijskog lizinga, po sektorima  1.2.1.
Bilans privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa po sektorima  1.2.2.
Bilans investicionih fondova, po sektorima  1.2.3.

I.3. Kamatne stope i pregled kretanja kursa dinara

Kalendar objavljivanja | Metodološka objašnjenja Oznake
Kamatne stope NBS  1.3.1.
Aktivne i pasivne kamatne stope NBS  -
Prosečna ponderisana stopa na repo aukcijama NBS  -
Kamatne stope banaka na kredite odobrene stanovništvu i nefinansijskom sektoru  
Po vrsti, ročnosti i namenama – stanja po postojećim poslovima  1.3.2.
Po vrsti, ročnosti i namenama – novoodobreni poslovi  1.3.3.
Po valutama – stanja po postojećim poslovima  1.3.6.
Po valutama – novoodobreni poslovi  1.3.7.
Kamatne stope banaka na kredite odobrene nefinansijskom sektoru - po veličini preduzeća  
Po namenama - novoodobreni poslovi 1.
Po namenama - novoodobreni poslovi (RSD, EUR) 1a.
Po namenama i ročnosti - novoodobreni poslovi 2.
Po namenama i ročnosti - novoodobreni poslovi (RSD, EUR) 2a.
Kamatne stope banaka na kredite odobrene stanovništvu i nefinansijskom sektoru - po vrstama indeksacije  
Za stanovništvo po namenama - novoodobreni poslovi 3.
Za nefinansijski sektor po namenama - novoodobreni poslovi 4.
Kamatne stope banaka na primljene oročene depozite od stanovništva i nefinansijskog sektora  
Po ročnosti – stanja po postojećim poslovima  1.3.4.
Po ročnosti – novoodobreni poslovi  1.3.5.
Po valutama – stanja po postojećim poslovima  1.3.8.
Po valutama – novoodobreni poslovi  1.3.9.
Kamatne stope banaka na primljene oročene depozite od nefinansijskog sektora - po veličini preduzeća  
Po ročnosti - novoodobreni poslovi 5.
Kamatne stope banaka na primljene oročene depozite od stanovništva i nefinansijskog sektora - po vrstama indeksacije  
Za stanovništvo po ročnosti i valutnoj strukturi - novoodobreni poslovi 6.
Za nefinansijski sektor po ročnosti i valutnoj strukturi - novoodobreni poslovi 7.
Aktivne ponderisane kamatne stope banaka na dinarske kredite, 2005-2011  1.3.10.
Pasivne ponderisane kamatne stope banaka na dinarske depozite, 2005-2011  1.3.11.
Kamatne stope na hartije od vrednosti  1.3.12.
Kretanje deviznih kurseva  1.3.13.
Kretanje deviznih kurseva - prosek perioda  1.3.14.
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000 >>>  

 II. Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Kalendar objavljivanja | Metodološka objašnjenja Oznake
Platni bilans RS >>>      2.1.-2.3.
Međunarodna investiciona pozicija RS >>>      2.4.
Obaveze banaka prema inostranstvu  2.5.
Devizne rezerve  2.6.
Izveštaj zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti  -
Devizno tržište  2.7.
Spoljni dug RS >>>  2.8, 2.9.

 III. Realni sektor

Kalendar objavljivanja | Metodološka objašnjenja Oznake
Bruto domaći proizvod RS  3.1.
Industrijska proizvodnja  3.2.
Građevinarstvo i saobraćaj  3.3.
Trgovina, ugostiteljstvo i turizam  3.4.
Zaposlenost i zarade  3.5.
Cene proizvođača  3.6.
Potrošačke cene  3.7.
Upitnik | Metodološka objašnjenja  
Inflaciona očekivanja -

 IV. Fiskalni sektor

Kalendar objavljivanja | Metodološka objašnjenja Oznake
Javne finansije  4.1.
Neto pozicija države kod bankarskog sektora  4.2.

 

________
Napomena: Oznake – oznake tabela iz publikacije Statistički bilten Narodne banke Srbije.