ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Publikacije | Metodološki materijali

Metodološki materijali

Metodološka objašnjenja izrade izveštaja zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti
Autori: Biljana Savić, Maja Gavrilović
mart 2011.
Metodologija izveštaja zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti usklađena je sa Priručnikom za platni bilans, peto izdanje (1993) i Smernicama za izradu izveštaja zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti (2001) Međunarodnog monetarnog fonda. Izveštaj zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti predstavlja važan makroekonomski pokazatelj i obavezan dokument za zemlje koje izveštavaju saglasno specijalnim standardima diseminacije podataka (SDDS).
Metodologijom su date osnovne karakteristike izveštaja zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti, odnosno definicije osnovnih kategorija, institucionalna pokrivenost, vremenski obuhvat, periodičnost izveštavanja, kao i osnovni izvori podataka.
Metodologija izrade međunarodne investicione pozicije
Autori: Mihailo Nikolić
jul 2007.
Metodologija izrade međunarodne investicione pozicije u skladu sa standardima međunarodnih finansijskih institucija, pored definicija osnovnih kategorija, sadrži prikaz njenih standardnih elemenata, njenu vezu s platnim bilansom, spoljnim dugom i sistemom nacionalnih računa, domaće i inostrane izvore podataka, kao i metode izračunavanja podataka o stanjima i transakcijama.
Metodologija takođe prikazuje dopunske izvore podataka, metode njihovog prikupljanja, kao i njihove relativne prednosti i nedostatke. Izvori podataka su prikazani kako sa sektorskog, odnosno institucionalnog stanovišta, tako i po vrstama investicija i aktive. Poseban naglasak je stavljen na metode vrednovanja pojedinih kategorija investicija, zavisno od vrsta transakcija, odnosno instrumenata.
Metodologija platnog bilansa
Autori: Biljana Savić, Aleksandar Pinkulj
ISBN: 86-85277-07-8
jun 2006.
Metodologija platnog bilansa Srbije predstavlja neophodan i obavezan metodološko-statistički vodič za izradu platnog bilansa, kao jednog ključnog makroekonomskog bilansa. Ona je usklađena sa petim izdanjem Priručnika o platnom bilansu MMF-a (BPM 5 MMF), koji je u primeni od 1993. godine. Time su standardi izrade platnog bilansa Srbije usklađeni sa standardima MMF-a i EU za izradu bilansa nacionalnih računa i BDP-a (SNA 93 i ESA 95). Metodologijom platnog bilansa Srbije definisane su ekonomske transakcije između rezidenata Srbije i ostatka sveta: izvoz i uvoz robe, izvoz i uvoz usluga, tokovi dohotka, finansijski tokovi (direktna ulaganja, ulaganja u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, finansijski derivati, krediti, depoziti), kao i transferi (tekući i kapitalni).
Osim za izradu platnog bilansa, ova metodologija se koristi za izradu međunarodne investicione pozicije Srbije, za makroekonomske analize i donošenje mera ekonomske politike i monetarne politike Narodne banke Srbije, za izradu studija i komparativnih analiza, kao i za izveštavanje domaćih i međunarodnih institucija (MMF-a, Svetske banke, EU, ECB, OECD-a, OUN). Ona će se dorađivati i prilagođavati međunarodnim standardima i metodološkim rešenjima, kao i kompatibilnim rešenjima u Zakonu o deviznom poslovanju i na njemu zasnovanom Uputstvu o platnom prometu sa inostranstvom.
Šema konsolidovanog bilansa banaka i drugih finansijskih organizacija
Autori: Milica Stojnić, Vesna Serafimovski, Boris Vukićević
ISBN: 86-85277-04-3
jun 2005.
Šema konsolidovanog bilansa banaka i drugih finansijskih organizacijapredstavlja sistematizovano prikazivanje knjigovodstvenih stanja na računima banaka i drugih finansijskih organizacija po pojedinačnim pozicijama aktive i pasive. Izvor podataka za izradu bilansa su mesečni izveštaji KNj–BIFO (knjigovodstveno stanje računa banaka i drugih finansijskih organizacija) dostavljenji od strane poslovnih banaka koje su dobile dozvolu za rad od Narodne banke Srbije, zatim Narodne banke Srbije i drugih finansijskih organizacija.
Pregled svih računa sa karakterom računa (aktivni, pasivni i mešoviti) objavljen je u Uputstvu o izmeni Uputstva o obavezi i načinu evidentiranja, prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o knjigovodstvenom stanju računa banaka i drugih finansijskih organizacija (Službeni glasnik Republike Srbije br. 28/2004 i 16/2005).
Šeme bilansa Narodne banke Srbije, poslovnih banaka i drugih finansijskih organizacija, urađene su početkom 2004. godine u skladu sa novim Kontnim okvirom i Međunarodnim finansijskim standardima (MFS) pri čemu su respektovani i metodološki i analitički zahtevi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji je značajni korisnik podataka monetarne statistike.