Изаберите датум:

10.10.2019
у милионима динара
Дневна ликвидност банкарског сектора и прогноза аутономних фактора
Обрачуната динарска обавезна резерва за период од 18.09.2019. године до 17.10.2019. године 186.095,7
Текући рачун 186.100,1
Просек текућег рачуна у периоду издвајања динарске обавезнe резервe 193.808,1
Дневни просек издвојене динарске обавезнe резервe (%) 100,00
Просек издвојене динарске обавезнe резервe у периоду (%) 104,14
Депоновани вишкови ликвидних средстава O/N 75.149,6
Intraday кредит 9,0
Кредит за ликвидност O/N 0,0
Стање операција на отвореном тржишту -60.000,0
Слободна средства на текућим рачунима 25.345,3
Реализација интервенције НБС на девизном тржишту (салдирање на дан 11.10.2019.) 0,0
Остварени нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора -8.967,1
Прогнозирани просечни дневни нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора за период
од 09.10.2019. године до 15.10.2019. године (укључени само радни дани)
-6.600,0

Напомене:

1) Текући рачун обухвата и стање на рачуну у RTGS-у за инстант плаћања (RTGS-IPS рачун) и користи се код израчунавања просека текућег рачуна у периоду издвајања обавезне резерве, дневног просека издвојене динарске обавезне разерве (%), просека издвојене динарске обавезне резерве у периоду (%) и израчунавања слободних средстава на текућим рачунима.
2) Стање операција на отвореном тржишту (+) обезбеђење ликвидности, (-) повлачење ликвидности.
3) Слободна средства на текућим рачунима представљају износ који банке треба да издвоје више (-) или мање (+) у односу на последње стање на текућем рачуну да би просек обавезне резерве на крају периода износио 100%.
4) Реализација интервенције НБС на девизном тржишту: (+) интервенција куповином девиза, (-) интервенција продајом девиза. Податак се односи на трансакције чије је салдирање наредног радног дана у односу на датум на који се табела односи.
5) Аутономни фактори су фактори који нису под директним утицајем Народне банке Србије (НБС) и представљају промену ликвидности банкарског сектора по основу промене депозитa државе код НБС, готовог новца у оптицају и девизних трансакција НБС са државом, (+) повећање ликвидности, (-) смањење ликвидности.
6) Подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са благајном банака од претходног радног дана ажурирају се око 10:00 часова, а комплетни подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са ажурираном благајном банака објављују се око 14:00 часова.
7) Податак о прогнозираном просечном дневном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора се ажурира на дан аукција хартија од вредности око 10:00 часова.


Архива података

Изаберите годину: