Osnovni podaci bankeKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Beograd  Svetog Save 14

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07737068
Telefon:011/3080-100; 3080-101
Telefaks:011/3441-335; 3440-033
WWW:www.kombank.com
E-mail:izvrsni.odbor@kombank.com
SWIFT:KOBBRSBG
Broj zaposlenih:2739
Revizor:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Republika Srbija83.23%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Marija Sokić,predsednik Upravnog odboradr Vladimir Medan,predsednik Izvršnog odbora
Dr Daniel Pantićdr Una Sikimić
Dejan HadžićDragiša Stanojević
Zoran Jović, nezavisanMiroslav Perić
Katarina Šušić, nezavisanPavao Marjanović
Goran Knežević, nezavisan