Bilans stanja/uspeha banaka

Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 30.6.2019.
Ažurirano: 04.09.2019.
R. br.Poslovno ime banke Bilans stanja Ukupna neto bilansna aktiva
(u 000 dinara)
1API Bank a.d. Beograd (1) 2019. | do 31. 12. 2018. 11,286,253
2Addiko Bank a.d. Beograd (2) 2019. | do 31. 12. 2018. 97,122,299
3Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 207,859,513
4Banca Intesa a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 593,164,154
5Bank of China Srbija a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 8,049,639
6Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 181,734,751
7Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad 2019. | do 31. 12. 2018. 109,556,986
8Direktna banka a.d. Kragujevac (3) 2019. | do 31. 12. 2018. 56,471,203
9Erste Bank a.d. Novi Sad 2019. | do 31. 12. 2018. 220,688,729
10Eurobank a.d. Beograd (4) 2019. | do 31. 12. 2018. 172,761,413
11Expobank a.d. Beograd (5) 2019. | do 31. 12. 2018. 16,127,742
12Halkbank a.d. Beograd (6) 2019. | do 31. 12. 2018. 64,096,542
13JUBMES banka a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 15,674,678
14Komercijalna banka a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 412,275,059
15MIRABANK a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 6,378,731
16MTS banka a.d. Beograd (7) 2019. | do 31. 12. 2018. 11,454,571
17NLB banka a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 62,219,146
18Opportunity banka a.d. Novi Sad 2019. | do 31. 12. 2018. 17,026,488
19ProCredit Bank a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 119,366,860
20Raiffeisen banka a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 299,397,830
21Sberbank Srbija a.d. Beograd (8) 2019. | do 31. 12. 2018. 135,447,640
22Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 317,463,623
23Srpska banka a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 11,210,745
24Telenor banka a.d. Beograd (9) 2019. | do 31. 12. 2018. 20,340,266
25Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 2019. | do 31. 12. 2018. 439,143,472
26Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (10) 2019. | do 31. 12. 2018. 203,661,867
UKUPNO:   3,809,980,200

 

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Promena poslovnog imena bivše Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(7) Promena poslovnog imena bivše Dunav banke a.d. Beograd.
(8) Promena poslovnog imena bivše Volksbank a.d. Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše KBC Banke a.d. Beograd.
(10) Promena poslovnog imena bivše OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.